AS “VIRŠI-A” Redakcija:

01 AS “VIRŠI” AKCIONĀRU LOJALITĀTES PROGRAMMAS PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

 

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula, AS “VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads (turpmāk – VIRŠI vai Pārzinis), nodrošina Jums caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

1.2. Šajā AS “VIRŠI-A” akcionāru lojalitātes programmas privātuma paziņojumā (turpmāk – Paziņojums) Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus VIRŠI ievāc un apstrādā, kādiem mērķiem tosizmanto, cik ilgu laiku uzglabās u.c. Jumssvarīgu informāciju, kassaistīta arJūsu dalību AS “VIRŠI-A” akcionāru lojalitātes programmā. Informējam, ka VIRŠI apstrādās Jūs personas datus lojalitātes programmai tikai tad, ja Jūs būsiet VIRŠIEM tos snieguši.

1.3. Ja Jūs neesat iepazinies ar AS “VIRŠI-A” akcionāru lojalitātes programmas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un šo Paziņojumu, VIRŠI nevarēs sniegt Jums iespēju piedalīties AS “VIRŠI-A” akcionāru lojalitātes programmā (turpmāk – Programma). VIRŠI nevarēs nodrošināt Programmas darbību un piešķirt Jums Programmas priekšrocības. Ir svarīgi, lai Jūsu norādītie personas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus (neīstus) personas datus vai tos neatjaunosiet, VIRŠIEM var rasties grūtības nodrošināt ar Jums noslēgtā līguma (Noteikumi) saistību izpildi (Jūsu Programmas priekšrocību izmantošanu). VIRŠI nebūs atbildīgi par kaitējumu, kasJums radīsies, ja Jūs norādīsiet nepareizus personas datus. Ja mainās Jūsu iesniegtie personas dati, lūdzam Jūs par to informēt VIRŠUS.

 

2. Pārzinis un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “VIRŠI-A” (reģ. Nr. 40003242737), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:

  •  juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija;
  • e-pasta adrese: birojs@virsi.lv;
  •  tālrunis 80 700 070.

2.2.Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar VIRŠU Datu aizsardzības speciālistu šādos veidos:

  •  e-pasta adrese: datuaizsardziba@virsi.lv;
  • pasta korespondences adrese: Bieķensalas iela 21, korpuss B-302, Rīga, LV-1004, Latvija.

Vēstuli adresējiet: AS “Virši-A” Datu aizsardzības speciālistam.

 

3. Kas ir personas dati?

3.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

4. Kādam mērķim un kādus jūsu personas datus virši apstrādā, kāds ir datu apstrādes tiesiskais pamats un termiņš?

Jūs varat reģistrēties dalībai šajā Programmā tikai tad, ja Jums pieder 100 un vairāk AS “VIRŠI - A” akcijas. PirmsJūsu apstiprināšanas dalībaišajā Programmā, VIRŠI pārliecināsies vai Jūs atbilstat minētajiem kritērijiem.

 

4.1.Reģistrācija un dalība Programmā.

Reģistrēties dalībai Programmā Jūs varat VIRŠI tīmekļa vietnē www.virsi.lv/investoriem. Reģistrējoties dalībai Programmā Jūs vienlaicīgi sniedzat VIRŠIEM savus datus un tiesības tos apstrādāt atbilstoši šajā Paziņojumā un Noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Jūsu personas datu iesniegšana ir obligāta, jo pretējā gadījumā, Jūs nevarēsiet piedalīties Programmā (t.sk. izmantot VIRŠU sniegtos piedāvājumus un priekšrocības, ko sniedz dalība Programmā). Reģistrējoties Programmai (aizpildot pieteikumu) Jums jāapliecina, ka Jums pieder 100 un vairāk AS “VIRŠI-A” akcijas. Minētā fakta verifikācija, tiks veikta ar Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā – Depozitārijs) starpniecību katra mēneša 10. datumā vai nākamajā darba dienā (ja 10.datums ir brīvdiena vai svētku diena). Gadījumā, ja akcionāru saraksta aktualizācijas brīdī tiks konstatēts, ka Jūsu īpašumā esošo AS “VIRŠI-A” akciju skaits neatbilst Programmā noteiktajam, tad Jūs neapstiprinās kā Programmas dalībnieku. Ja Jūs jau būsiet reģistrēts kā Programmas dalībnieks, tad Jūs tiksiet izslēgts no dalības Programmā.

Reģistrējoties Programmā Jums tiks izveidots unikāls Programmas dalībnieka profils, pēc kura VIRŠI Jūs identificēs kā Programmas dalībnieku.

 

 Datu kategorijas

 Lai nodrošinātu Jūsu dalību Programmā VIRŠI apstrādās Jūsu tālruņa numuru, kurš tiks izmantots, lai precizētu Jums paredzēto sūtījumu saņemšanu (piemēram, akcionāra lojalitātes kartes saņemšanu), Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, Jums piederošo akciju skaitu, lai pārliecinātos vai Jūs kvalificējaties dalībai Programmā, kā arī, lai uzraudzītu Jūsu turpmākās tiesības būt par Programmas dalībnieku, adresi (iela, mājas un dzīvokļa Nr./mājas 3 nosaukums, pilsēta/pagasts, novads, pasta indekss, valsts), lai nosūtītu Jums sagatavoto lojalitātes karti vai citus Jums kā akcionāram un šīs Programmas dalībniekam pienākošus sūtījumus, e-pasta adresi, lai informētu par Programmas izmaiņām. Tāpat, lai nodrošinātu Programmas darbību, tiks apstrādāti arī Jums izsniegtās lojalitātes kartes numurs, pirkuma vēsture un cita informācija, kas saistīta ar dalību Programmā un Jūsu tiesībām izmantot priekšrocības.

 Datu apstrādes tiesiskais 

pamats

Līguma par dalību Programmā, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts), kā arī, balstoties uz VIRŠIU leģitīmo interesi (Regulas 6.p.1.p. f) apakšpunktu) - analizēt Programmas efektivitāti un nodrošināties ar pierādījumiem, ka VIRŠI ir korekti izpildījuši Programmas noteikumus.

 Datu apstrādes termiņš

Visu periodu, kamēr ir spēkā līgums par dalību Programmā un Jūs tajā piedalāties. Gadījumā, ja akcionāru saraksta aktualizācijas brīdī tiks konstatēts, ka Jūsu īpašumā esošo AS “VIRŠI-A” akciju skaits neatbilst Programmā noteiktajam, tad VIRŠI ir tiesīgi izslēgt Jūs no dalības Programmā. Datus, kas saistīti ar dalību Programmā, pēc Jūsu izslēgšanas no dalības Programmā, VIRŠI uzglabās vismaz divus gadus, lai veiktu Programmas efektivitātes analīzi un nodrošinātos ar pierādījumiem, ka VIRŠI ir korekti izpildījuši Programmas noteikumus.

 

 

4.2.Programmas priekšrocību administrēšana.

Jums kā Programmas dalībniekam tiks piešķirtas atlaides konkrētai precei vai pakalpojumam, kuras ir paredzētas Programmā. Reizi pusgadā Jūs varat iegūt kādu jaunu produktu bez maksas, saņemot īsziņu ar kodu uz Jūsu norādīto tālruņa numuru. Lai nodrošinātu šādu darījumu uzskaiti – VIRŠI, paralēli Jūsu ievadītajiem datiem, apstrādā arī datus par Jūsu veiktajiem pirkumiem ar lojalitātes karti (turpmāk – pirkuma dati).

 

Datu kategorijas  Lai nodrošinātu Jūsu iespēju izmantot Jums pienākošās priekšrocības un veiktu to uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, VIRŠIEM ir nepieciešams apstrādāt Jūsu lojalitātes kartes numuru, degvielas uzpildes stacijas adresi, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, pirkumu cenu un ar identifikatoru/karti piešķirtās priekšrocības, atlaides un to summa, pirkumu apmaksas metodi, veiktos maksājumi un maksājuma informācija (banka, bankas konts, bankas maksājumu kartes dati), Jums sniegto piedāvājumu vēsturi un informācija par to izmantošanu, kā arī, Jūsu telefona numuru, lai nosūtītu Jums piedāvājuma kodu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

 Jūsu noslēgtais līgums dalībai Programmā un Jūsu izveidotais profils, lai izpildītu Līguma saistības (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts) attiecībā uz priekšrocību izmantošanu. Lai izpildītu VIRŠI tiesiskos pienākumus (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts), veicot grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas, likuma “Par grāmatvedību” 7.pants u.c.).

Datu apstrādes

termiņš

Pirkuma datus un grāmatvedības attaisnojuma dokumentus VIRŠI glabā 5 gadus pēc pirkuma darījuma veikšanas dienas. Informāciju par Jūsu izmantotajām priekšrocībām un to veidošanos, VIRŠI pilnīgi vai daļēji glabā ne ilgāk kā 2( divus) gadus, ievērojot noilgumu, kas izriet no Patērētāju tiesību normatīvajiem aktiem.

 

 

 4.3.Akcionāru jaunumu saņemšana.

Ja reģistrējoties, Jūs piekritāt saņemt jaunumus, kas paredzēti Jums kā AS “VIRŠI-A” akcionāram, tad VIRŠI apstrādās Jūsu personas datus, sagatavojot un izsūtot Jums jaunumus. Akcionāru jaunumi ir piemēram, informācija par sagatavotajiem ziņojumiem. Atteikšanās no akcionāru jaunumu saņemšanas neietekmēs Jūsu dalību Programmā.

Datu kategorijas Lai informētu Jūs par akcionāru jaunumiem VIRŠIEM ir nepieciešamas apstrādāt Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. Piedāvājumu izsūtīšanas gadījumā VIRŠI var izmantot tehniskos risinājumus, lai pārliecinātos, ka Jūs saņēmāt sūtījumu. Atsevišķos gadījumos VIRŠI varēs redzēt vai Jūs interesēja piedāvājums vai nē (piemēram, vai Jūs atvērāt sūtījumu, nospiedāt uz piedāvājuma “uzzināt papildus” u.tml.) Papildus VIRŠI var saglabāt informāciju par datumu, kad Jūs devāt VIRŠIEM savu piekrišanu un, kad to atsaucāt.
Datu apstrādes tiesiskais pamats Jūsu piekrišana (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts) saņemt akcionāru jaunumus. VIRŠU leģitīmā interese (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts) pārliecināties, ka Jūs saņemat VIRŠU sūtījumus un tie ir bijuši Jums interesanti.

  Datu apstrādes

termiņš

Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt akcionāru jaunumus. Informācija par piekrišanas došanas un atsaukšanas apstākļiem var tikt saglabāta ne ilgāk kā piecus gadus, ievērojot Jūsu kā datu subjekta prasījumu tiesību noilguma termiņu.

 

 

4.4.Pieprasījumu un sūdzību izskatīšana, VIRŠI leģitīmo interešu aizsardzībai.

 VIRŠI izmantos Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pretenzijām, pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes (turpmāk – Pieprasījumi). VIRŠI var izmantot Programmas ietvaros iegūtos datus kā pierādījumus VIRŠU tiesiskai rīcībai (piemēram tam, ka VIRŠI ir ievērojuši patērētāju vai personas datu apstrādi reglamentējošos normatīvos aktus).

Datu kategorijas  Lai nodrošinātu savu tiesisko interešu aizsardzību un izskatītu Jūsu vai jebkuru citu personu Pieprasījumus, VIRŠI var apstrādāt visus VIRŠU rīcībā esošos Jūsu personas datus, kas norādīti šajā Paziņojumā: vārdu, uzvārdu, tālruņa numurs, e-pasta adresi, pilsētu, dzimšanas datumu, informāciju, kas saistīta ar Jūsu pirkumu vēsturi, gan kā Programmas dalībniekam, gan neizmantojot Programmas dalībnieka priekšrocības, kā arī jebkuru citu informāciju, kas ir VIRŠU kā pārziņa rīcībā arī citiem datu apstrādes mērķiem apstrādāti dati, piemēram, lai nodrošinātu drošību un VIRŠU un trešo personu tiesisko interešu aizsardzību.
 Datu apstrādes tiesiskais pamats  VIRŠU tiesisko pienākumu izpilde (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts) attiecībā uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu (piemēram Patērētāju tiesību aizsardzības likums). VIRŠU leģitīmo interešu aizsardzība (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai vērtētu Jūsu kā klienta atsauksmes, saglabātu informāciju par Pieprasījuma izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pierādījumu nodrošināšanai. VIRŠU leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts) attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu par Programmas jaunumu sniegšanas apstākļiem (Jūsu sniegtā piekrišana, tās atsaukšanas apstākļi), pretenziju vai prasību izskatīšanai.
 Datu apstrādes termiņš  Jūsu dati tiks izmantoti tikai tam, lai nodrošinātu VIRŠU tiesisko interešu aizsardzību. Jūsu datus VIRŠI uzglabās Paziņojumā norādīto periodu, bet ne ilgāk kā piecus gadus, ja vien nepastāv strīds(šādā gadījumā VIRŠI varJūsu datus uzglabāt ilgāk, līdz beigsies normatīvajos aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un/vai stāsies spēkā gala nolēmums).

 

 

 5. No kādiem avotiem virši iegūst un apkopo jūsu personas datus?

Gandrīz visus Jūsu personas datus VIRŠI iegūst tikai no Jums vai Jūsu lietotajām iekārtām. Reģistrējoties Programmai Jūs iesniedzat VIRŠIEM savus datus. Iegādājoties preces vai pakalpojumus, izmantojot savu profilu un izmantojot identifikatoru (lojalitātes karti) VIRŠI saņemam Jūsu pirkumu datus. Informāciju, kura atspoguļo Jūsu dalību Programmā, VIRŠI iegūst un apstrādā, laisasniegtu šajā Paziņojumā norādītos datu apstrādes mērķus. Lai pārliecinātos par Jūsu akciju īpašumtiesībām, VIRŠI saņems Jūsu datus no Depozitārija. VIRŠI iegūs datus no Jums, ja Jūs iesniegsiet Pieprasījumu Paziņojumā norādītajā veidā. Atsevišķos gadījumos, lai izskatītu Jūsu Pieprasījumu, VIRŠIEM var būt nepieciešams iegūt papildusinformāciju. Šādos gadījumos, Jūsu Pieprasījuma datus VIRŠI var sasaistīt ar VIRŠU rīcībā esošajiem un/vai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem (piemēram, VIRŠI var izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu profila lietošanas vēsturi, aptaujāt VIRŠU darbiniekus u.tml.).

 

6. Kā virši datus glabā un iznīcina?

VIRŠI rūpēsies, lai Jūsu datiem piekļūst tikai tam pilnvarotas personas un tie tiktu apstrādāti tikai Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, kuras nodrošina adekvātu Jūsu tiesību un brīvību aizsardzību. Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā Paziņojumā, VIRŠI iznīcinās (anonimizēs) Jūsu datus pēc iespējas ātrāk, saprātīgā laika periodā, ievērojot augstākminētos termiņus.

 

7. Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem virši atklās jūsu datus?

Jūsu datus VIRŠI var nodot apstrādei personas datu saņēmējiem, t.i. personām, kuras palīdz VIRŠIEM izpildīt un administrēt Programmu, sniedz VIRŠIEM ar Pieprasījumu administrēšanu saistītus pakalpojumus. Tādas personas var būt kurjerpasts, kas nogādās Jums akcionāra lojalitātes karti, IT datubāzu programmatūras uzturētāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem VIRŠI iesniedz tikai tādu datu apjomu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. VIRŠU piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar VIRŠU norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez VIRŠU piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstošiem nosacījumiem, kuri norādīti starp VIRŠIEM un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju noslēgtajos līgumos. Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām un tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai, kā arī VIRŠU auditoriem.

Dati var tikt nodoti tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā arspēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai VIRŠU klientu, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu VIRŠU tiesiskās intereses u.tml.

 

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tās varat izmantot?

Jūs varat brīvi izmantot savas datu subjekta tiesības, vēršoties pie VIRŠIEM. VIRŠI nodrošinās iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem VIRŠI sniedz šajā Paziņojumā, VIRŠI lūdz ar to uzmanīgi iepazīties:

 

8.1.Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus VIRŠI apstrādā.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to vai VIRŠI apstrādā Jūsu personas datus. Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus VIRŠI apstrādā un informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, taiskaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām. Lielāko daļu šīs informācijas VIRŠI sniedz šajā Paziņojumā. Ja esat Programmas dalībnieks, Jūs varat jebkurā brīdī savā profilā iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus VIRŠI apstrādā. Ja šajā Paziņojumā vai Jūsu profilā sniegtā informācija Jums nav pietiekama (vai vēlaties saņemt pirkumu operāciju vēsturi) Jūs varat vērsties pie VIRŠIEM šajā Paziņojumā norādītajos veidos.

 

8.2.Tiesības pieprasīt personas datu labošanu.

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie personas dati vai Jūs konstatējat, ka VIRŠI apstrādātā informācija parJumsir neprecīza vai nepareiza, Jumsirtiesības pieprasītšo informāciju precizēt vai labot. Lai realizētu šīs tiesības Jūs varat patstāvīgi labot savus personas datus savā profilā vai vēršoties pie VIRŠIEM šajā Paziņojumā norādītajos veidos.

 

8.3.Tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja VIRŠI apstrādā Jūsu datus uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata (šī Paziņojuma 4.3. punkta gadījumā), Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Šādā gadījumā uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas apstrādes likumību, kura pamatota ar piekrišanu pirms atsaukuma. Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt Programmas jaunumus. Piekrišanas atsaukšana neierobežos Jūsu dalību Programmā, bet VIRŠI nevarēs sniegt Jums aktuālos jaunumus, izmantojot norādīto saziņas kanālu. Tāpat, piekrišanas atsaukums neietekmē to, ka aktuālo informāciju Jūs varēsiet saņemt kā oficiālos publiskā tirgus ziņojumus un atskaites gan VIRŠI mājas lapā, gan NADAQ Riga interneta vietnē, gan citos resursos. Savas piekrišanas Jūs varat mainīt sazinoties ar VIRŠIEM šajā Paziņojumā norādītajos veidos. Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku, VIRŠI dzēš datus, ja vien to apstrādei nav cits tiesisks pamats, bet Paziņojumā norādītajos gadījumos – neatgriezeniski anonimizē datus.

 

8.4.Tiesības iesniegt sūdzību.

Ja Jūs uzskatāt, ka VIRŠI apstrādā Jūsu datus, pārkāpjot normatīvo aktu prasības, lūdzu vērsties pie VIRŠIEM, šajā Paziņojumā norādītajos veidos. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar piedāvāto problēmas risinājumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas personas datu aizsardzības uzraugošajai institūcijai - Datu valsts inspekcijai.

 

8.5.Tiesības iebilst datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.

 Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VIRŠU leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Programmas mērķus un abu pušu leģitīmo interešu līdzsvaru, šādā gadījumā, VIRŠI nevarēs nodrošināt Jums iespēju turpmāk piedalīties Programmā un noslēgtā līguma darbība tiks izbeigta. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, Jums jāiesniedz rakstisks lūgums VIRŠU Datu aizsardzības speciālistam.

 

8.6.Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam).

Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai VIRŠI izdzēš Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu VIRŠU Datu aizsardzības speciālistam.

 

8.7.Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi.

Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi VIRŠU leģitīmo interešu nodrošināšanai u.c.), Jums ir tiesības prasīt ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šādas datu apstrādes ierobežošanas dēļ VIRŠI var nebūt iespējas nodrošināt Jums visas Programmas sniegtās priekšrocības. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, Jums jāiesniedz rakstisks lūgums VIRŠU Datu aizsardzības speciālistam.

 

9. Kā virši izskata un apstrādā jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu VIRŠU klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, VIRŠI, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Veicot šo pārbaudi, VIRŠIEM ir tiesības izsūtīt kontroles paziņojumu Jums uz VIRŠU rīcībā esošo kontaktinformāciju saziņai (īsziņas vai e-pasta veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga, VIRŠI var noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu. Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot pārbaudes procedūru, VIRŠI apņemamas pēc iespējasīsākā laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas dienas,sniegt Jūsu pieprasīto informāciju. Ja Jūsu lūgums ir komplicēts, VIRŠIEM ir tiesības minēto periodu pagarināt uz vēl diviem mēnešiem, par to Jūs informējot un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, VIRŠI sniegs atbildi tādā pašā veidā, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai, ja Jūs lūgsiet sniegt informāciju citā veidā. VIRŠI neizpildīs Jūsu lūgumu, ja tiks konstatēti šķēršļi šāda lūguma izpildei (piemēram, normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ).

 

10. Cik droši ir jūsu dati?

 VIRŠI izmanto dažādas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. VIRŠI uzrauga, lai ieviestie pasākumi ir atbilstoši un pietiekami. No saviem sadarbības partneriem VIRŠI pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību VIRŠI pilnībā nevar garantēt, tāpēc Jums patstāvīgi jāizvērtē ar šādi nodotas informācijas konfidencialitāti saistītie riski. VIRŠI aicina Jūs uzmanīgi izturēties pret savu datu drošību. Ja Jūs saskaraties ar aizdomīgu situāciju (piemēram, Jums šķiet, ka VIRŠI nepamatoti vēlas, lai Jūs ievadāt savu lietotājvārdu, paroli u.c. ), nekavējoties informējiet VIRŠUS par to. VIRŠI rūpējas, lai tiktu ievērots personas datu minimizēšanas princips – VIRŠI neapstrādā datus, kuri VIRŠIEM nav nepieciešami šajā Paziņojumā norādīto mērķu sasniegšanai.

 

11. Paziņojuma spēkā esamība un izmaiņas

Šis Paziņojums ir spēkā no 2021.gada 9.novembra. Šis Paziņojums var tikt mainīts (papildināts, atjaunots) un aktuālā Paziņojuma versija tiks izvietota tīmekļa vietnē www.virsi.lv/investoriem.

Interneta vietnē www.virsi.lv/investoriem Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko Paziņojuma versiju.

Izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju, Jūs tiksiet informēts par izmaiņām, aicinot ar tām iepazīties.

arrow-downarrow-leftarrow-right9A05974B-B721-4F58-8809-F16159E57BD5boxclosedisclaimerfacebookfilehambourgerinformationinstagramloaderlocklogo-monologo-symbolmailpresentationquestion-answertimevalid