Dalības nosacījumi

Akcionāru lojalitātes programmas noteikumi Dalības nosacījumi Akcionāru lojalitātes programmai (turpmāk – programma) var reģistrēties ikviens akcionārs, kura īpašumā ir 100 vai vairāk AS “VIRŠI-A” akcijas.

 

Šie noteikumi veido līgumu starp AS “VIRŠI-A” (vienotais reģ.nr. 40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija) un programmas dalībnieku par dalību programmā (reģistrējot dalību programmā un apstiprinot Jūs kā akciju īpašnieku, kas atbilst programmā noteiktajai akciju skaita dalībai, akcionārs kļūst par programmas dalībnieku). Dalībniekam, piedaloties programmā, tiek dota iespēja saņemt priekšrocības saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

Pirms dalības uzsākšanas programmā, dalībniekam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un akcionāru lojalitātes programmas privātuma paziņojumu, kā arī jāapliecina, ka dalībnieks ir iepazinies ar tiem. AS “VIRŠI-A” akcionāram ir tiesības izvēlēties vai tas vēlas kļūt par programmas dalībnieku. Akcionāru lojalitātes programmas privātuma paziņojums veido neatņemamu šo noteikumu sastāvdaļu un par to dalībnieks tiek informēts pirms dalības uzsākšanas programmā.

 

Pieteikšanās

Lai saņemtu programmas piedāvājumu, akcionāram, kura īpašumā ir vismaz 100 AS “VIRŠI-A” akcijas, ir jāreģistrējas mājas lapā www.virsi.lv/investoriem, norādot savu:

- Vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu

- Personas kodu vai reģistrācijas numuru

- E-pasta adresi - Telefona nr. komunikācijai un e-kuponu saņemšanai

- Adresi - lojalitātes kartes saņemšanai

 

Pēc reģistrēšanās un akcionāra akciju īpašumtiesību pārbaudes, akcionārs saņems apstiprinošu e-pastu par dalību programmā.

 

Programmas dalībnieku saraksts tiek aktualizēts katra mēneša 10. datumā vai nākamajā darba dienā (ja 10. datums ir brīvdiena vai svētku diena). Akcionāru saraksta aktualizācijas brīdī no tā tiek izslēgti tie akcionāri, kuru īpašumā esošo AS “VIRŠI-A” akciju skaits neatbilst programmā noteiktajam, un pēc reģistrācijas programmā pievienoti jauni akcionāri, kuru īpašumā esošais AS “VIRŠI-A” akciju skaits atbilst programmā noteiktajam. Jaunajiem akcionāriem, ja tie grib kļūt par programmas dalībniekiem, ir jāreģistrējas iepriekš noradītajā mājaslapā un viņiem tiks nosūtīta akcionāra lojalitātes karte uz norādīto adresi.

 

Ieguvumi

Katrs programmas dalībnieks saņem vienu lojalitātes karti, kas sniedz sekojošas priekšrocības:

- 7 centu atlaide katram degvielas litram/kilogramam visiem degvielas veidiem (DD, E98, E95, LPG, CNG)

- 30% atlaide kafijas dzērieniem

- 30% atlaide uz vietas gatavotajiem ēdieniem (visi ēdieni no aktuālās ēdienkartes)

- 10% atlaide sviestmaizēm un karstmaizēm

- 30% atlaide autoprecēm

- 30% atlaide izlejamajam vējstiklu šķidrumam

- 30% atlaide automazgāšanai

- Vismaz reizi pusgadā e-pasts par uzņēmuma un nozares aktualitātēm, kā arī informācija par jauniem produktiem un e-kuponi, kas sniedz iespēju saņemt ierobežotu skaitu sezonas jauno produktu bez maksas, kā arī cita Jums svarīga informācija par Programmas izmaiņām vai jaunumiem.

 

Papildus informācija

- Atlaides netiek piemērotas ēdienkartē esošajiem ēdienu komplektiem.

- Degvielas atlaide tiek rēķināta no aktuālās cenas uzpildes stacijā. Atlaide netiek piemērota vairumtirdzniecības pirkumiem.

- Atlaides nesummējas ar citām esošajām atlaidēm un priekšrocībām, kas šīs Programmas dalībniekam pienākas arī kā citas AS “VIRŠI - A” organizētas aktivitātes, piemēram, lojalitātes programmas, dalībniekam. Vienlaicīgi, tas neietekmē Programmas dalībniekam tiesības izmantot priekšrocības, kas tam pienākas atbilstoši citām AS “VIRŠI - A” organizētām aktivitātēm, cik tālu tās nepārklājas ar Programmas priekšrocībām.

- Ja lojalitātes karte tiek pazaudēta, jāziņo AS “VIRŠI-A” un akcionāram ir iespējams saņemt jaunu karti.

- AS “VIRŠI-A” patur tiesības, iepriekš informējot dalībniekus, mainīt programmas noteikumus, gan arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Programmu un tās piedāvātās priekšrocības.

- AS “VIRŠI-A” ne vēlāk kā 15 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā paziņos par izmaiņām vai Programmas pārtraukšanu, e-pasta formā nosūtot informāciju uz Dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

 

Dalības pārtraukšana Programmā

Dalībnieks var pārtraukt dalību Programmā šādos veidos:

- ja Dalībnieks iesniedz parakstītu iesniegumu par vēlmi izbeigt dalību Programmā un nosūta to AS “VIRŠI-A” saskaņā ar šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju.

- AS “VIRŠI – A” var pārtraukt/izbeigt Dalībnieka dalību Programmā šādos veidos:

- ja lojalitātes karti Dalībnieks izmanto, pārkāpjot šos Noteikumus, piemēram, nelikumīgi izmanto karti, kas Dalībniekam nepieder, citādi mēģināt kaitēt Programmas stabilitātei, drošībai, AS “VIRŠI – A” vai citu Programmas dalībnieku interesēm, Karte var tikt bez atsevišķa brīdinājuma bloķēts, bet Dalībnieka dalība Programmā var tikt neatsaucami dzēsta;

- ja AS “VIRŠI – A” nolemj pārtraukt Programmas darbību un paziņo par Programmas izbeigšanu.

- AS “VIRŠI – A” paziņo par Programmas pārtraukšanu Programmas Mājaslapā vai nosūtot epasta formā informāciju uz katram Dalībniekam norādīto e-pasta adresi;

- ja Dalībnieks iebilst pret dalības Noteikumiem vai nosacījumiem, kas atrunāti Privātuma Paziņojumā pilnībā vai kādā to daļā un tā rezultātā, AS “VIRŠI – A” ieskatā, nav iespējams vai ir apgrūtināta iespēja nodrošināt Dalībnieka dalību Programmā.

 

Noslēguma nosacījumi

Šie Noteikumi tiek interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Visi strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem vai Programmu tiks risināti vispirms pārrunu veidā. Ja vienošanās starp pusēm netiks panākta, tad strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde atzīs kādu šo Noteikumu sadaļu par pilnībā vai daļēji nepamatotu vai neizpildāmu, tad citas šo Noteikumu sadaļas paliek spēkā esošas un saistošas. Šie noteikumi stājas spēkā no 2021.gada 9. novembrī.

 

arrow-downarrow-leftarrow-right9A05974B-B721-4F58-8809-F16159E57BD5boxclosedisclaimerfacebookfilehambourgerinformationinstagramloaderlocklogo-monologo-symbolmailpresentationquestion-answertimevalid