Akciju sabiedrība “VIRŠI-A”
MK
Versija 1
20.06.2024.
Dāvanu karšu lietošanas noteikumi
Sagatavoja:
Juriste Anete Birnbauma
Saskaņoja:
Mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš
Eihmanis, Mārketinga projektu vadītāja Diāna Berģe, Klientu
servisa vadītāja Linda Vanaga, IT projektu vadītājs Edgars
Leikums
Apstiprināja:
Valdes priekšsēdētājs Jānis Vība
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
1. Definīcijas
1.1. Dāvanu karte
Dāvanu karte ir autorizācijas līdzeklis, kas dod tiesības AS “VIRŠI-Aklientiem saņemt degvielu,
preces un pakalpojumus, neizmantojot skaidru naudu, visās AS “VIRŠI-A” tirdzniecības vietās,
izņemot automātiskās degvielas uzpildes stacijas. Dāvanu karte var būt digitāla vai fiziska
karte.
1.2. Digitālā dāvanu karte
Digitālā dāvanu karte ir elektroniska vanu karte un/vai digitāls produkta kupons, kas
iegādāts VIRŠI mobilajā lietotnē, interneta vietnē vai iegūta citā veidā.
1.3. Fiziskā dāvanu karte
Fiziskā dāvanu karte ir fiziska plastikāta vanu karte, kas ir iegādāta AS “VIRŠI-A tirdzniecības
vietās vai iegūta citā veidā.
1.4. VIRŠI
VIRŠI ir AS “VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737.
1.5. Interneta vietne
Interneta vietne ir AS “VIRŠI-A” interneta vietne www.virsi.lv.
1.6. Noteikumi
Noteikumi ir šie AS “VIRŠI-A” dāvanu karšu lietošanas noteikumi. Noteikumi veido līgumu starp
AS “VIRŠI-A” un Dāvanu kartes lietotāju un/vai pircēju par Dāvanu karšu izmantošanu.
1.7. Dāvanu kartes lietotājs
Dāvanu kartes lietotājs ir persona, kura ir iegādājusies un/vai izmanto Dāvanu karti norēķiniem
par VIRŠI precēm un pakalpojumiem.
1.8. Lietotne
AS “VIRŠI-A” mobilā lietotne ”VIRŠI”, kura ir lejupielādējama mobilajā ierīcē (viedierīcē).
2
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Dāvanu karšu lietošanu nosaka šie Noteikumi. Šo Noteikumu aktuālā versija ir pieejama VIRŠI
interneta vietnē. VIRŠI ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus, publicējot to aktuālo
versiju interneta vietnē. Dāvanu kartes iegāde vai izmantošana nozīmē, ka Dāvanu kartes
lietotājs tiem piekrīt.
2.2. Fiziskās dāvanu kartes nomināls var būt no 5 EUR līdz 500 EUR. Digitālās vanu kartes
nomināls tiek noteikts iegādājoties Digitālo dāvanu karti.
2.3. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir norādīts uz Dāvanu kartes. Pēc norādītā derīguma
termiņa beigām Dāvanu karte tiek bloķēta un turpmāk nav izmantojama. Dāvanu karti nevar
atkārtoti aktivizēt. Dāvanu kartē esošais naudas atlikums netiek atmaksāts.
2.4. Dāvanu kartes var iegādāties visās VIRŠI tirdzniecības vietās, lietotnē vai interneta vietnē.
Juridiskas personas Dāvanu kartes var iegādāties arī, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu
līgumu.
3. Dāvanu kartes lietošana
3.1.Digitālās vanu kartes, ir pieejamas lietošanai pēc to saņemšanas. Patērētāju iegādātās
Digitālās dāvanu kartes (t.i. ja Dāvanu kartes pircējs ir patērētājs) var atgriezt un anulēt 14
dienu laikā no pirkuma brīža, ja Dāvanu karte nav sākta lietot un nav mainījies tajā
iemaksātās summas atlikums. Lai atgrieztu un anulētu Digitālo dāvanu karti, Dāvanu kartes
lietotājam ir sazinās ar VIRŠI klientu servisu pa tālruni + 371 80700070 vai jāsūta epasts uz
info@virsi.lv.
3.2. Minimālā ar Dāvanu karti veicamā pirkuma summa nav noteikta. Dāvanu karti var izmantot
vairākas reizes, veicot pirkumus Dāvanu kartes nomināla robežās un tās derīguma termiņa
ietvaros.
3.3. Dāvanu kartes lietotājam ir jāpieraksta savas Dāvanu kartes numurs. Dāvanu kartes numurs
ir nepieciešams, lai pārbaudītu Dāvanu kartes atlikumu. Dāvanu kartes atlikumu var
noskaidrot visās VIRŠI pilna servisa degvielas uzpildes stacijās vai sazinoties ar VIRŠI klientu
servisu: zvanot uz tālruni + 371 80700070 vai rakstot epastu uz info@virsi.lv.
3.4. Dāvanu karte netiek mainīta pret skaidru naudu, un naudas līdzekļu atlikums no Dāvanu
kartes netiek izsniegts.
3.5. Dāvanu kartes lietotājam ir aizliegts izpaust savas Dāvanu kartes numuru vai citu Dāvanu
kartes informāciju nepiederošām personām.
3.6. Dāvanu kartes netiek pieņemtas un apkalpotas VIRŠI automātiskajās degvielas uzpildes
stacijās.
3
3.7. Darījums ar Dāvanu karti tiks debetēts no Dāvanu kartes darījuma veikšanas brīdī. Ja Dāvanu
kartes lietotājs vēlas iztērēt vairāk nekā ir atlikusī Dāvanu kartes vērtība, summu, kas
pārsniedz atlikumu, Dāvanu kartes lietotājs var samaksāt, izmantojot alternatīvu maksājumu
veidu (dāvanu karte + bankas norēķinu karte vai skaidra nauda).
3.8. Dāvanu karti var izmantot kopā ar atlaižu kartēm, kuras tiek autorizētas VIRŠI tirdzniecības
vietās.
3.9. Dāvanu kartes lietotājs nevar apturēt vai anulēt dāvanu kartes darījumu pēc tā autorizācijas
(dāvanu kartes novilkšana kasē vai QR koda noskanēšana).
3.10. Dāvanu kartes ir paredzētas tikai personīgai lietošanai vai dāvināšanai, tās nedrīkst pārdot
trešajām personām.
3.11. VIRŠI logotipu, Dāvanu kartes attēlu vai cita veida vizuālas vai tekstuālas informācijas
pieminēšanu publiskā vidē vai reklāmas materiālos ir jāsaskaņo, sūtot saturu uz
mark@virsi.lv.
3.12. Nozaudētas vai nozagtas Dāvanu kartes nevar tikt aizstātas un VIRŠI neuzņemas atbildību
par nozaudētām, nozagtām vai bojātām kartēm. Risks saistībā ar Dāvanu karti pāriet uz
Dāvanu kartes lietotāju, kad Dāvanu karte tiek piegādāta un Dāvanu kartes īpašumtiesības
pāriet pēc tam, kad ir saņemts pilns maksājums.
3.13. Juridisko personu veiktajiem Dāvanu karšu pirkumiem netiks piemērota likumā noteiktā
aizsardzība, kas tiek piemērota patērētājiem saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Noslēguma noteikumi
4.1. Dāvanu kartes lietotāja datus VIRŠI apstrādā, apkopo un izmanto saskaņā ar VIRŠI privātuma
paziņojuma noteikumiem, kuri pieejami tīmekļa vietnē
https://www.virsi.lv/documents/download/virsi-a-privatuma-pazinojums un visās VIRŠI
tirdzniecības vietās, izņemot automātiskās degvielas uzpildes stacijas.
4.2. VIRŠI nav atbildīgi par Dāvanu kartēm, kuras nav iespējams piegādāt vai nav saņemtas, jo
Dāvanu kartes lietotājs nav ievadījis precīzu e-pasta adresi (vai piegādes adresi, ja tāda ir) vai
citu atbilstošu piegādes informāciju par saņēmēju.
4.3. Ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, VIRŠI nenes atbildību par pretenzijām,
zaudējumiem, prasībām vai izdevumiem, kas ir radušies saistībā ar Dāvanu karšu lietošanu
vai šiem Noteikumiem.
4.4. Sīkāku informāciju par Dāvanu karti var saņemt, zvanot uz tālruni + 371 80700070 vai rakstot
uz epastu info@virsi.lv.
4
4.5. Šie Noteikumi tiek interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un strīdi par tiem
ir izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
4.6. Šie Noteikumi stājas spēkā 2024.gada 20.jūnijā.