IESNIEGUMS
Atteikumam no noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma, saglabājot elektroenerģijas piegādi
(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no distances līguma)
Elektroenerģijas tirgotājam (turpmāk – Tirgotājs)
SIA “VIRŠI Renergy”
Reģistrācijas Nr. 45403058402
Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle,
Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101
Tālruņa numurs: +371 80 700 070
E-pasta adrese: info@virsi.lv
No elektroenerģijas lietotāja (turpmāk – Lietotājs):
Vārds Uzvārds:
_______________________________________________________________________
Personas kods:
_______________________________________________________________________
Elektroenerģijas tirdzniecības līgums (turpmāk – Līgums)
Objekta adrese:
_______________________________________________________________
Līguma numurs (ja ir zināms):
_______________________________________________________________
Līguma noslēgšanas datums:
_______________________________________________________________
Ar šo paziņoju, ka, izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantā patērētājam
paredzētās atteikuma tiesības, atsakos no noslēgtā Līguma.
Apzinos, ka, izmantojot savas atteikuma tiesības, Tirgotājs un elektroenerģijas sadales sistēmas
operators rīkosies atbilstoši 21.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 “Elektroenerģijas
tirdzniecības un lietošanas noteikumi.
___.___.20____. ______________________ /_________________________________/
(datums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)
INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU NO DISTANCES LĪGUMIEM
1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma, neminot
iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no elektroenerģijas
tirdzniecības līguma noslēgšanas dienas.
3. Ja termiņa beigas iekrīt sestdienā, svētdienā vai citā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktā
svētku dienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba
dienai (ieskaitot to).
4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē SIA VIRŠI
Renergy”, reģistrācijas Nr. 45403058402, par lēmumu atteikties no noslēgtā elektroenerģijas
tirdzniecības līguma:
a) aizpildot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu (iesnieguma formu) vai uzrakstot to brīvā
formā, un
b) nosūtot uz e-pasta adresi: info@virsi.lv vai pa pastu uz adresi: Kalna iela 17, Aizkraukle,
Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101 .
5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību
izmantošanu iesniegsiet SIA VIRŠI Renergy”, reģistrācijas Nr. 45403058402, pirms atteikuma tiesību
termiņa beigām.
ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS SEKAS
Maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu netiks piemērota, ja atteikums ir saņemts 14 dienu laikā
no līguma noslēgšanas datuma.
Ja līgums tika noslēgts saistībā ar tirgotāja maiņu, tad atkarībā no atteikuma saņemšanas datuma
elektroenerģijas piegāde objektam var tikt nodrošināta:
1) no esošā elektroenerģijas tirgotāja gadījumā, kad Tirgotājs Jūsu paziņojumu par atteikuma tiesību
izmantošanu ir saņēmis no mēneša sākuma līdz 19. datumam un Tirgotājs līdz mēneša 20. datumam par to
paziņo AS “Sadales tīkls”, atbilstoši Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu Nr. 50 123.
punktam; vai
2) pēdējās garantētās piegādes ietvaros gadījumā, kad Tirgotājs Jūsu paziņojumu par atteikuma tiesību
izmantošanu ir saņēmis mēneša 20.datumā vai pēc un Tirgotājs par to ir paziņojis AS “Sadales tīkls” pēc
mēneša 20.datuma atbilstoši Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu Nr. 50 123. punktam.
Ja Jūs vēlaties atteikties ne tikai no noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma, bet arī no
elektroenerģijas piegādes esošajā objektā, tad par to atsevišķi ir jāpaziņo savam elektroenerģijas tirgotājam
vai sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls”.