Apstiprināts
AS “VIRŠI-A” padomes sēdē
2022. gada 12. augustā
protokols Nr. J-2/2022-18
KVALITĀTES, VIDES UN ENERGOPĀRVALDĪBAS INTEGRĒTĀS VADĪBAS SISTĒMAS POLITIKA
Akciju sabiedrība “VIRŠI-A” (turpmāk “VIRŠI”) kvalitātes, vides un energopārvaldības sistēma
(turpmāk “integrētā vadības sistēma”) tiek balstīta uz nepārtrauktu klientu vajadzību, vēlmju
izzināšanu un pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu esošos un potenciālos klientus ar Eiropas
Savienības standartiem atbilstošu pakalpojumu klāstu un servisa līmeni, reizē arī radot patīkamu darba
un biznesa vidi ikvienam darbiniekam un sadarbības partnerim.
VIRŠI savā darbībā tiecas nepārtraukti pilnveidoties un uzlabot integrētās vadības sistēmas
sniegumu visdažādākajos veidos:
nodrošinot augstāko kvalitāti produktiem un pakalpojumiem;
racionāli izmantojot dabas resursus;
tiecoties ierobežot un samazināt vides piesārņojumu;
izmantojot ilgtspējīgus un energoefektīvus dabai draudzīgus produktus un risinājumus.
VIRŠI regulāri komunicē ar sabiedrību, informē par uzņēmuma attīstības un pilnveidošanās
plāniem, realizēto pasākumu efektivitāti un stratēģisko vīziju.
VIRŠI vadība apņemas demonstrēt līderību un iesaistīšanos uzņēmuma kvalitātes, vides un
energopārvaldības sistēmas pilnveidošanā un uzturēšanā, nodrošinot ar nepieciešamo resursu
pieejamību un efektīvu procesu pilnveidošanu, lai integrētā vadības sistēma sasniegtu iecerētos
rezultātus. Integrētās vadības sistēmas izpildījuma pilnveidošanas ietvaros tiek nodrošināti personāla
apmācību un pilnveides pasākumi, to skaitā personāla kompetences, prasmju un iemaņu
pilnveidošana. Gan vadība, gan darbinieki izprot savu ieguldījumu integrētās vadības sistēmas
efektivitātē, produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā, vides ietekmju samazināšanā,
piesārņojuma riska mazināšanā un resursu racionālā izmantošanā.
Integrētās vadības sistēmas politika tiek īstenota saskaņā ar uzņēmumā noteiktajām vērtībām,
stratēģisko virzību un izvirzītajiem mērķiem. VIRŠI vadībai, speciālistiem un darbiniekiem kvalitātes,
vides un energopārvaldības sistēmas politika ir saprotama, tās īstenošanai un sasniegšanai tiek noteikti
mērķi un uzdevumi.
Integrētās vadības sistēmas saistību prasības tiek respektētas un ievērotas apkalpojot klientus,
uzglabājot un pārdodot degvielas produktus un preces, sniedzot pakalpojumus, izsludinot iepirkumus,
iegādājoties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, realizējot rekonstrukcijas un jaunos attīstības projektus.
VIRŠI regulāri novērtē un veic reālus pasākumus, lai darbība atbilstu saistošajām normatīvo
aktu prasībām. Katrs attīstības projekts tiek realizēts saskaņā ar Eiropas Savienības regulu, Latvijas
Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu, saistošo pašvaldību noteikumu un citu normatīvo
aktu prasībām.
Padomes priekšsēdētājs
Jānis Riekstiņš
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.